Teplota vody 27,5 C, Sobotné omše kostolík Nová Kelča, o 18.00 hod., v nedeľu omše v Dobranská zátoka na Dobrej o 10.30 hodine.

Dnes je sobota 18. augusta 2018, meniny má Elena, Helena a zajtra Lýdia.

Do Majstrovstiev SR v triatlone ostáva 7 dní.

Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu obce Kvakovce


30.07.2018 | Obec Kvakovce ako obstarávateľ  Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Kvakovce podľa § 18 ods. (4) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o z n a m u j e    v e r e j n o s t i

 

v súlade s ustanovením §22 ods. (1)  s že prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Kvakovce s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční

dňa 20. augusta 2018 (v pondelok) o 13,00 hod.

na Obecnom úrade  v Kvakovciach.

 

Návrh zmien a doplnkov č.2  územnoplánovacej dokumentácie je uložený k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Kvakovciach  každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnený na internetovej stránke: www.boskov.sk a tu: 

 

Oznámenie strategický dokument ZaD č. 2 k UPN obce Kvakovce

 

Zmeny a doplnky č. 2 k UPN obce Kvakovce textová časť

 

Zmeny a doplnky č. 2 k UPN obce Kvakovce záväzná časť

 

Zmeny a doplnky č. 2 - záujmové územie

 

Zmeny a doplnky č. 2 - komplexný výkres

 

pripomienky a námietky je potrebné doručiť písomne na: Obec Kvakovce, Obecný úrad Domašská č. 97/1, 094 02 Kvakovce.

 

V zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie písomných pripomienok k návrhu zmien a doplnkov č.2 územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa zverejnenia  tohto oznámenia.