Dnes je pondelok 18. februára 2019, meniny má Jaromír a zajtra Vlasta.

Do Veľkej noci ostáva 60 dní.

Úradná tabuľa

Výzva na cenovú ponuku Plávajúca promenáda s prístavom pre vodné športy a loď

Domaša invest n.o. - nezisková organizácia zriadená obcou Kvakovce uverejňuje výzvu na predkladanie ponúk - POSTUP podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).  Názov zákazky: "Plávajúca promenáda s prístavom pre vodné športy a typizovaným prístaviskom pre výletnú loď v počte 12 ks" 

Čítajte ďalej

Opakovaná verejná súťaž - pozemok na ktorom je stará krčma v obci

Obec Kvakovce, Domašská č. 97/1, 094 02, IČO: 00332518  (ďalej len „vyhlasovateľ“) v y h l a s u j e v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9a zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, opakovanú obchodnú verejnú súťaž na predaj prebytočného nehnuteľného majetku obce Kvakovce a to na: Pozemok v centre obce Kvakovce, parc. č. 101 o výmere 1177 m2 - zastavené plochy a nádvoria.

Čítajte ďalej
< zobraziť 1 z 20 strán >