Pozrite - verejná výzva zástupcov obcí pre funkcionárov SVP kvôli kríze s vodou na Domaši. 

Dnes je sobota 20. apríla 2019, meniny má Marcel a zajtra Ervín.

Do tlačovky funkcionárov SVP ostáva 6 dní.

Hľadá sa kapitánka alebo kapitán na výletnú loď


26.06.2018 |   Obec Kvakovce hľadá kapitánku alebo kapitána na výletnú loď, ktorá by mala brázdiť vody Domaše. Ak máte kapitánsky preukaz, prihláste sa. Ak nemáte preukaz, prečítajte si, čo musíte urobiť, aby ste mohli byť kapitánom na výletnej lodi.

 

 

 

Ako sa stať kapitánom na výletnej lodi?

Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán III. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na vodných plochách v Slovenskej republike, môže vykonať uchádzač, ak má vek najmenej 21 rokov, základné vzdelanie a najmenej pol roka plavebnej praxe na príslušnej vodnej ploche (v tomto prípade rozumejte vodná plocha SR).

 

 

Žiadosť o vykonanie skúšky podáva uchádzač písomne dopravnému úradu na predpísanom tlačive najneskôr štyri týždne pred vyhláseným termínom skúšky určeným dopravným úradom

 

tlačivo nájdete tu: plavba.nsat.sk

 

vyhlásené termíny skúšok nájdete tu: plavba.nsat.sk/odborne-sposobilosti

 

K žiadosti o vykonanie skúšky sa prikladá:

 

1. Lekársky posudok nie starší ako 3 mesiace

 

tlačivo tu: plavba.nsat.sk/wp-content

 

2. overená kópia vysvedčenia, diplomu alebo výučného listu z príslušnej školy,

 

3. písomné potvrdenie zamestnávateľa, u ktorého plavebnú prax uchádzač získal, alebo záznamy zo služobnej lodníckej knižky potvrdené príslušným orgánom (predpísaná je plavebná prax pol roka, za čo sa považuje 90 dní plavby.

 

4. doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace (výpis z registra trestov),

 

5. potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 165,50€ (potvrdenie s QR kódom obdržíte po zaplatení príslušnej sumy na pošte).

 

 

Kompletnú žiadosť o vykonanie skúšky môžete podať osobne v podateľni Dopravného úradu alebo zaslať poštou na adresu:

Dopravný úrad

Letisko M.R. Štefánika

823 05 Bratislava

 

 

Skúšobné osnovy a otázky, ako aj zoznam skúšobných predmetov nájdete tu:


Zoznam odporúčanej literatúry ku skúškam: plavba.nsat.sk/odborne-sposobilosti

 

Ku skúške nie je predpísané školenie,  ak by ste však mali záujem, podľa našich vedomostí školenie vykonávajú:

 

Komárňanská plavebná spoločnosť, Ing. Molnár:   http://www.plavebnaskola.sk

 

V Bratislave kpt. Štvrtecký kapitan@post.sk a kpt. Hanúsek 0917 562 080.

 

 

Pre informáciu ešte spomeniem, že člen posádky plavidla musí mať okrem preukazu odbornej spôsobolosti vydanú aj služobnú lodnícku knižku (kde sa zapisuje zdravotná spôsobilosť a doby a úseky plavieb). Lodnícku knižku môže mať vydanú aj pomocný lodník, ktorý je ďalším členom posádky plavidla nad rámec určeného minimálneho počtu členov posádky plavidla. Týmto spôsobom pomocný lodník získa prax potrebnú na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti.

 

tlačivo tu:  plavba.nsat.sk/wp-content/uploads

 

je potrebná:

- farebná fotografia 3 x 3,5 cm;

- lekársky posudok nie starší ako 3 mesiace od všeobecného (praktického lekára) - musí byť na predpísanom tlačive, ktoré nájde tu: plavba.nsat.sk/tlačivo