každú nedeľu tradičné Sväté omše v RZ Dobranská zátoka. Štvrtok, 25. júla príchod výletnej lode na Domašu

Dnes je piatok 19. júla 2019, meniny má Dušana a zajtra Iľj, Eliáš.

Do príchodu lode na Domašu ostáva 6 dní.

Opakovaná verejná súťaž - pozemok na ktorom je stará krčma v obci


18.01.2019 | Obec Kvakovce, Domašská č. 97/1, 094 02, IČO: 00332518  (ďalej len „vyhlasovateľ“) v y h l a s u j e v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9a zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, opakovanú obchodnú verejnú súťaž na predaj prebytočného nehnuteľného majetku obce Kvakovce a to na: Pozemok v centre obce Kvakovce, parc. č. 101 o výmere 1177 m2 - zastavené plochy a nádvoria.

 

 

Cena bola stanovená súdnym znalcom Ing. Jozefom Vaľkom. Podmienky Verejnej obchodnej súťaže č. 1/2019 nájdete tu:  OVS predaj_pozemku - stará krčma

 

Znalecký posudok tu:  Znalecký posudok

 

Bližšie informácie na telefónnom čísle 057/4494154. Ponuku je potrebné predložiť do 7.2.2019 do 10.00 hodiny. Pozor: Pozemok sa môže odpredať aj z nižšiu sumu, ako je cena stanovená znalcom.