Teplota vody 24 C.

Dnes je štvrtok 23. septembra 2021, meniny má Zdenka a zajtra Ľuboš, Ľubor.

Do pretekov STD Tour de Domaša ostáva uplynul .

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien s doplnkov č.2 Územného plánu obce Kvakovce


09.06.2021 | Obec Kvakovce ako obstarávateľ  Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Kvakovce podľa § 18 ods. (4) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o z n a m u j e    v e r e j n o s t i v súlade s ustanovením §22 ods. (1)  stavebného zákona, že prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Kvakovce s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční dňa 29. júna 2021 ( v utorok ) o 13,00 hod., v zasadačke hotela  ZELENÁ LAGÚNA, Vranovská cesta č.900/2, 094 02 Domaša, rekreačná oblasť Dobrá.      

 

Návrh zmien a doplnkov č.2  Územnoplánovacej dokumentácie je uložený k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Kvakovciach  každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnený na internetovej stránke: www.boskov.skwww.kvakovce.eu .

 

Pripomienky a námietky je potrebné doručiť písomne na:

 

Obec Kvakovce

Obecný úrad

Domašská č. 97/1

094 02 Kvakovce

 

alebo emailom na : kvakovcedomasa@gmail.com

 

V zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie písomných pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov č.2 územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa zverejnenia  tohto oznámenia, t.j. do 10.07.2021.

 

Oznámenie: 10492021- Oznámenie ZaD č. 2 verejnosť

 

Zmeny a doplnky číslo 2 k ÚPN Obce Kvakovce, grafická a textová časť: 

 

01_Širšie vzťahy Z2

 

02_Záujmové Z2 

 

03a_Kompletný výkres Z2

 

03b_Kompletný výkres Z2

 

03c_Komplexný výkres Z2

 

04a_Vodné hospodárstvo Z2

 

04e_Vodné hospodárstvo Z2

 

05e_Energetika a spoje Z2

 

06_Ochrana prírody Z2

 

07a_Záber PP Z2

 

07b_Záber PP Z2

 

A ZaD č. 2 ÚPN Kvakovce testová časť

 

B_ZaD č. 2 ÚPN Kvakovce záväzná časť

 

C ZaD č. 2 ÚPN Kvakovce záber PP a LP

 

Oznámenie o strategickom dokumente 1.7.2021

Okresný úrad Vranov nad Topľou - oznámenie o strategickom dokumente