Pozor: súťaž na prenájom kuchyne a baru na lodi Bohemia a na zmrzlinový stánok v prístave. Testovanie chatárov v Kvakovciach každú druhú sobotu od 07:00 do 12:00.

Dnes je pondelok 10. mája 2021, meniny má Viktória a zajtra Blažena.

Do Slávností Navalis ostáva 51 dní.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra v obci Kvakovce


12.04.2021 | Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 20. 05. 2021. Deň nástupu hlavného kontrolóra do práce je od 23.5.2021 s 20 % pracovným úväzkom.  

 

Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu kontrolóra:

 

a) voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva v Kvakovciach

 

b)  každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu 10 minút

 

c)   kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie

 

d)   ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, prax v kontrolnej činnosti v samospráve vítaná 

 

e)   Náležitosti písomnej prihlášky:

 

 • Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko a kontaktný údaj
 • Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona číslo 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • Písomné čestné vyhlásenie o praxi v kontrolnej činnosti

f)    termín ukončenia doručenia prihlášok: do 19. 05. 2021 do 08.00 hod.

 

g)   Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok:

 

 • písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti odovzdať do určeného termínu na Obecný úrad v Kvakovciach, Domašská č. 97/1.
 • pri osobnom odovzdávaní – na Obecný úrad v Kvakovciach
 • Pri odovzdávaní poštou – na adresu: Obec Kvakovce, Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa.
 • Obálku je potrebné označiť: Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ!
 • Na obálku je vhodné uviesť kontaktné údaje uchádzača