Jarné upratovanie sa odkladá kvôli uzatvorenej skládke v Hanušovciach pre obecné autá z dôvodu koronavírusu

Dnes je utorok 11. augusta 2020, meniny má Zuzana a zajtra Darina.

Do zrazu veteránov ostáva 4 dni.

Reakcia obce Kvakovce na kritiku zo strany vedenia SVP


11.12.2019 | Vodohospodári zo štátneho podniku SVP kritizujú našu obec Kvakovce, preto sme sa rozhodli uverejniť reakciu na nezmysly, ktorými hája svoje netransparentné obchody.

 

 

 

 

 

 

Reakcia obce Kvakovce a starostu obce Mgr. Radovana Kapraľa

Ľudia nás upozornili na nezmysly, ktorými obhajuje vedenie SVP ich netransparentné nakladanie s majetkom štátneho podniku. Svoje vyjadrenie zverejnili včera a podľa môjho názoru je to reakcia na to, že som v pondelok informoval ministra životného prostredia a dal mu podnet na prešetrenie.

 

Vedenie SVP požaduje od našej obce nekresťanské peniaze za prenájom pozemku pod verejnoprospešnú stavbu, konkrétne 1,37 EUR za meter štvorcový za to, že zastabilizujeme svah po zosuva a postavíme panelovú cestu pre bezpečnostné a záchranné zložky.

 

Pritom na Šírave prenajali súkromníkovi pozemok za 10 centov na ďalšie obchody. Pýtam sa, prečo by som mal byť ticho a podpísať nevýhodnú zmluvu pre obec? Oni poškodzujú našu obec aj chatárov.  Súkromníkovi za 10 centov a nám za 1,37? Kde je logika? Pondelkový list pre ministra tu:  16532019 list ministrovi ŽP

 

Aby nikomu neušla pointa, svoju reakciu rozdelím na jednotlivé časti, kde budem reagovať na konkrétne vyjadrenie vedenia SVP.

 

Vyjadrenie vedenia SVP

V prvom rade považujeme prinajmenšom za odvážne, že táto stránka, ktorá ma blízko k obci Kvakovce rozoberá v ďalšej téme prenájom pozemkov na Zemplínskej Šírave, ktoré prenajíma SVP za 1, 07 za m2, čo je v zmysle zákona a na základe znaleckých posudkov a sama obec Kvakovce predala obecné pozemky fyzickým osobám vo výške kúpnej ceny 8,96 EUR/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa (nie je známe akého), v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá, pričom trhová výška kúpnych cien v danej lokalite je podľa nám dostupných údajov ďaleko vyššia. Navyše platí zvyk, že výška nájmu je cca 10% kúpnej ceny a pri tejto logike vychádza ročný nájom pozemkov v obci Kvakovce na Domaši na 0,89 € / m2 avšak nájom vo výške 1,07 € /m2 v lokalite Šírava sa javí ako nízky??? Občania z Domaše nás dokonca upozornili, že sa v niektorých prípadoch môže jednať o odpredaj osobám, ktoré sa prihlásili na trvalý pobyt v obci Kvakovce len tesne pred komunálnymi voľbami ....

 

Reakcia obce Kvakovce

Vedenie SVP účelovo porovnáva neporovnateľné, aby zakrylo vlastné pozemkové škandály. Obec Kvakovce na rozdiel od SVP robí predaje majetku najtransparentnejšie, ako sa len dá a štátny podnik by sa preto mohol nami inšpirovať. Obec odpredáva pozemky v zásade dvoma spôsobmi:

 

Prvý spôsob:  Za bývalého režimu sa predávali pozemky len pod chatami. Ich vlastníci užívali pozemky aj v okolí chaty. V takýchto prípadoch naša obec odpredáva pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa. Chatári kupujú to, čo užívajú, napríklad ohniská, parkoviská, jednoducho okolie svojej chaty - dvory.

 

Asi ťažko urobíme súťaž na pozemok, ktorý sa nachádza okolo existujúcej chaty. Takýto pozemok je nepredajný s výnimkou špekulantov. Všetky zámery na odpredaj sú zverejňované, rokuje o nich aj komisia spravidla vždy na jeseň. Cena je rovnaká, aby nevznikal priestor pre korupciu a manipuláciu so znaleckými posudkami. Na jednej strane získa obec peniaze na investície, na strane druhej má ďalšie príjmy, pretože ľudia, ktorí si kúpia pozemok, platia obci daň.

 

Každá zmluva s osobitným zreteľom obsahuje klauzulu, že obec má predkupné právo na parcelu v prípade jej ďalšieho odpredaja. Je tam aj podmienka, že pozemok sa nesmie oplotiť a keď sa tak stane, môže tento plot obec odstrániť.

 

V zmluvách je zakotvené, že obec môže v určitých prípadoch od zmluvy odstúpiť, čo sa doteraz stalo len raz. Išlo o prípad, keď sa odpredal pozemok chatárovi, ktorý tam chcel mať sklad na jeho loďku. Medzi susedmi to vyvolalo konflikt, preto obec od zmluvy odstúpila. Bodka.

 

Obec pri odpredajoch nerobí žiadne rozdiely, každý má právo pozemok si odkúpiť. Neexistuje prípad, aby obec niekomu nevyhovela, alebo aby uprednostnila niekoho na úkor druhého.

 

Druhý spôsob: Za posledných päť rokov neexistuje pozemok, ktorý by bol vhodný na výstavbu chaty a obec by ho odpredala bez verejnej obchodnej súťaže. Na všetky takéto pozemky bol urobený znalecký posudok, inzerát bol uverejnený na webe, úradnej tabuli aj v regionálnej tlači. Všetky otvárania obálok sú v Kvakovciach zo zásady verejné a môže sa ich zúčastniť ktokoľvek.

 

Pozývam aj vodohospodárov, aby sa prišli inšpirovať, ako sa to má robiť, pretože keď som požiadal ich riaditeľa, aby mi umožnil účasť na komisii, na ktorej rozhodujú o prenájmoch, napísal mi, že nesúhlasí. Výsledkom sú rozhodnutia, ktoré sme mohli vidieť. List pána riaditeľa našej obci tu: 8612019 odpoveď riaditeľa SVP

 

Pre porovnanie, nepostrehol som, aby vedenie SVP argumentovalo, že robili nejakú súťaž. Sú to oni, ktorí gazdujú bez jasných pravidiel a kritérií, čím vytvárajú priestor pre korupciu a klientelizmus. Asi im to takto vyhovuje.

 

Ako by naša obec Kvakovce postupovala, ak by viedla SVP na Šírave? Nechala by si vypracovať znalecký posudok, uskutočnila transparentnú verejnú súťaž na odpredaj, alebo na prenájom pozemku. Inzerát by uverejnila v regionálnej tlači a na webe a snažila by sa dosiahnuť najvyššiu kúpnu cenu pre štátny podnik.

 

Vedenie SVP si svojim vyjadrením robí trápne alibi, aby zakryli vlastný pozemkový škandál. Ja byť ministrom, leteli by z podniku ako rakety na Silvestra.

 

Vyjadrenie vedenia SVP

Články na domasacity.sk považujeme za cielenú diskreditáciu SVP najmä z dôvodu, že v prípadoch, kde SVP v zmysle zákona musí upozorniť na nezákonné rozhodnutia vydávaných v prospech obce Kvakovce, vnímajú určití ľudia ako našu snahu blokovať ich vlastné záujmy.

 

Reakcia obce Kvakovce

Vedenie SVP robí problémy všade tam, kde ich starostovia kritizovali za vypúšťanie vody z Domaše a netransparentné prenájmy pozemkov. Napríklad zablokovali cyklochodník Valkov v obci Bžany, stabilizáciu svahu na Dobrej v obci Kvakovce, športový areál pri vyrovnávacej nádrži v obci Malá Domaša. Takýchto prípadov je viac.

 

Obrazne povedané, kde si starostovia otvorili ústa, tam v SVP vyrobili problém. Ak si myslia, že sa ich niekto bojí, sú na omyle. Štátny podnik je podnikom nás všetkých a oni si tam nebudú robiť, čo chcú.

 

Vyjadrenie vedenia SVP

Je pritom zarážajúce, že prevádzka lode na Domaši ako aj prislúchajúca infraštruktúra podľa našich informácií pravdepodobne nemá všetky potrebné náležitosti a povolenia napr. od Dopravného úradu (Štátnej plavebnej správy) a Obec Kvakovce navyše vybudovala na pozemku v správe SVP čiernu stavbu (betónové koľajnice na spúšťanie lode) bez stavebného povolenia a platnej nájomnej zmluvy, pričom sa predstaviteľ obce sám stavia do role bojovníka s čiernymi stavbami na Domaši !!!!

 

Reakcia obce Kvakovce

Verejnosť môže vidieť našich záškodníkov z SVP v plnej kráse a nech v tom pokojne pokračujú. Obec Kvakovce sa snažila urobiť maximum preto, aby prevádzka lode prebehla bezproblémovo. Úzko sme spolupracovali s Dopravným úradom, ktorý veľmi konštruktívne a promptne pristupoval k našim otázkam a usmerňoval nás.

 

Loď na Domaši nebola dlhých 26 rokov a nikto s prevádzkou plavidla nemal skúsenosť. Tí, čo ju mali, už dávno pomreli. Vôbec sa nehanbíme za to, že nie sme dokonalí, učíme sa každým dňom a nie sme si vedomí žiadneho porušenia. Obec zamestnala posádku lode s potrebnými dokladmi a tá predsa vie, čo môže a čo nie.

 

Uvediem jeden príklad, aby ľudia videli, ako intrigáni v SVP fungujú na plné obrátky. V marci, presne jeden deň po zasadnutí vlády, ktorá odsúhlasila peniaze na výletnú loď som požiadal riaditeľa SVP o súhlas s umiestnením koľajníc pre loď na Novej Kelči.

 

Išlo o miesto, kde bola loď spustená na vodu. Hladina bola nízko, chceli sme to využiť. Naťahovali čas, kým voda nestúpla. Nakoniec zaslali reakciu, že nesúhlasia, lebo to bude obmedzovať rekreantov. Ak by s tým súhlasili, loď by bola na suchu a v bezpečí. Dnes je časť lode vo vode a ohrozuje ju prípadný ľad, neuveriteľným spôsobom to komlikuje obci život.

 

Kvôli ich ješitnosti sme museli nájsť iné miesto na umiestnenie koľajníc. Je ním stará zaplavená cesta na Dobrej, na ktorú sme koľajnice umiestnili. V SVP opäť účelovo naťahujú čas, brzdia nájomné zmluvy, aby robili zle.

 

Konať sme museli rýchlo, lebo koľajnice sa dajú umiestniť len pri nízkom stave hladiny. Ak voda v zime stúpne a nebudeme môcť loď vytiahnuť na podvozok, hrozí jej vážne poškodenie pri posune ľadu. Takýto hazard si kvôli intrigám zo strany vedenia SVP nemôžeme dovoliť. Mimochodom, na umiestnenie koľajníc na súčasnom mieste máme súhlas z SVP, len tam ľavá ruka nevie, čo robí pravá. hlas s osadením koľajníc tu: 7882019 súhlas s osadením koľajníc  

 

Vyjadrenie vedenia SVP

Je vôbec otázne, či v súvislosti s prevádzkou lode nedošlo k všeobecnému ohrozeniu prepravených osôb v prípade, ak loď nie je prevádzkovaná v súlade s príslušnými predpismi. Loď, ktorá bola s takou pompézou a s takými obrovskými finančnými nákladmi daňových poplatníkov dopravovaná na Domašu. Azda sa na zákonne postupy pri zviditeľňovaní zabudlo alebo to jednoducho v dôsledku vlastnej arogancie kompetentní nepovažovali za potrebné?

 

Reakcia obce Kvakovce

Vedenie SVP mohlo prevziať na seba zodpovednosť a prevádzkovať loď na Domaši podobne, ako to robia pre súkromníka v Bratislave. Kto by nevedel, tak tam výletnú loď Ondava prenajímajú súkromníkovi, ale náklady na prevádzku platí štátny podnik.

 

Lenže panstvo v štátnom podniku na východe pre ľudí urobiť nič nechcelo. Asi nemali správnu motiváciu a preto sa tu zameriavajú na iný druh obchodov, a to sú netransparentné prenájmy pozemkov na úkor štátneho podniku a na úkor daňových poplatníkov.

 

Zodpovednosť za prevádzku lode aj preto nakoniec prevzala na seba obec Kvakovce. Bolo to náročné, ale podarilo sa to vďaka mnohým ľuďom. Dnes hovorím, chvála Pánu Bohu.

 

Ostatné vyjadrenia SVP sa obce Kvakovce netýkajú, preto sa k nim nepovažujem za potrebné vyjadriť. Aby to bolo zaujímavé, ponúkam vedeniu SVP verejnú debatu o problémoch napríklad v relácii Pod kožu v televízii Košice dnes. Som zvedavý, či budú súhlasiť. Ak majú argumenty, nemajú sa čoho báť. Ja aj moji kolegovia z okolitých obcí sme pripravení.

 

 

Mgr. Radovan Kapraľ

starosta obce