Jarné upratovanie sa odkladá kvôli uzatvorenej skládke v Hanušovciach pre obecné autá z dôvodu koronavírusu

Dnes je piatok 3. apríla 2020, meniny má Richard a zajtra Izidor.

Do Veľkej noci ostáva 7 dní.

Podnikateľská činnosť na území obce

 

Chcete podnikať na území obce?

Obecný úrad v Kvakovciach na  základe žiadosti prevádzkovateľa a podľa § 4 ods. 3 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanovská k investičnej činnosti v obci.

 

Žiadosť o stanovisko obce k vašej podnikateľskej činnosti

tlačivo tu: Žiadosť o stanovisko k podnikaniu - tlačivo

 

Oznámenie k vzniku a zániku k poplatkom za komunálny odpad

tlačivo tu:  Oznámenie k vzniku a zániku - odpad - tlačivo

 

Pravidlá času predaja a prevádzky

Obecný úrad v Kvakovciach v súlade s ustanoveniami § 4, ods. 3, písm. i) zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa5d) a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská.

 

Súvisiace VZN č. 1/2016: VZN č. 1/2016 o určení prevádzkového času

 

Pozor, ak chcete, aby Vám bol určený osobitný prevádzkový čas, ako je čas určený vo všeobecne záväznom nariadení, musíte o to požiadať a obecné zastupiteľstvo a to rozhodne o vašej žiadosti. Do schválenia osobitného prevádzkového času zo strany obecného zastupiteľstva platí čas stanovený vo všeobecne záväznom nariadení.

 

Ambulantný predaj

Ambulantný predaj mimo obecného trhoviska a povolených trhových miest je zakázaný, platí zákaz predaja na voľných verejných priestranstvách pre všetky fyzické a právnické osoby s výnimkou predaja povoleného Obcou.Je vašou zákonnou povinnosťou požiadať obec Kvakovce o udelenie súhlasu na ambulantný predaj.

 

Súvisiace VZN: VZN o ambulantnom a trhovom predaji na úzeí obce Kvakovce

 

Predávajúci registrovaný podľa živnostenského zákona, príp. Obchodného zákonníka k žiadosti doloží:

1.  kópia osvedčenia o živnostenskom oprávnení, resp. kópiu výpisu z obchodného registra 

2. fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej   registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice,

3. nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka nebytového priestoru, príp. verejného priestranstva, na ktorom bude realizovaný predaj

 

tlačivo tu: Žiadosť o povolenie ambulantného predaja - tlačivo