Pozor, vyhlásená výzva na obnovu domov po zemetrasení.

Dnes je pondelok 22. júla 2024, meniny má Magdaléna a zajtra Oľga.

Do začitaku olympijskýh hier ostáva 4 dni.

Trhové miesta na území obce Kvakovce

V Kvakovciach je zriadené trhovisko na Jarkovej ulici pred Kultúrnym domom a pred potravinami na Obchodnej ulici.

 

Príležitostné trhy

Na území obce Kvakovce sú zriadené príležitostné trhy, organizované každoročne, ktorými sú:

 

Trhovisko ,,Pláž

Rekreačná oblasť Domaša Dobrá (bývalý autokemping) Vranovská ulica.  Trhový poriadok je upravený v Článku č. 9  VZN č. 3/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Kvakovce.


Trhovisko ,,Festivalová zóna

Rekreačná oblasť Domaša Dobrá, (areál bývalého OŠM) Dobranská ulica trhový poriadok je upravený v Článku č. 10 VZN č. 3/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Kvakovce.

 

Trhovisko ,,Prístav

Priestranstvo nad ulicou Nábrežná -trhový poriadok je upravený v Článku č. 11 VZN č. 3/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Kvakovce.  

 

Ambulantný predaj

Ambulantný predaj mimo obecného trhoviska a povolených trhových miest je zakázaný, platí zákaz predaja na voľných verejných priestranstvách pre všetky fyzické a právnické osoby s výnimkou predaja povoleného Obcou.Je vašou zákonnou povinnosťou požiadať obec Kvakovce o udelenie súhlasu na ambulantný predaj.

 

Cenník za povolenie ambulantného predaja na území obce Kvakovce

Stánok poskytujúci služby od 12.6. do 15.9. zaplatí poplatok obci 500,- EUR plus 200,- EUR je poplatok za TKO a sociálne zariadenia.

 

Príplatok za skoršie začatie predaja od 15.5.2021 je vo výške 100,- EUR

 

Stánok predávajúci hračky, balóny, cukrovú vatu a podobne ( tzv. šiatriky) platí 10,- za deň.

 

Predajný stánok ľudové výrobky ako košíky, denká, varešky a pod. 250,- EUR na sezónu

 

Poplatok sa platí obci Kvakovce na účet obce na základe faktúry vystavenej obcou Kvakovce.

 

Súvisiace VZN:  

VZN č. 3/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Kvakovce
 

Žiadosť o povolenie ambulantného predaja v obci Kvakovce

Predávajúci registrovaný podľa živnostenského zákona, príp. Obchodného zákonníka k žiadosti doloží:

1.  kópia osvedčenia o živnostenskom oprávnení, resp. kópiu výpisu z obchodného registra 

2. fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej   registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice,

3. nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka nebytového priestoru, príp. verejného priestranstva, na ktorom bude realizovaný predaj. V prípade trhového miesta zriadeného obcou nie je potrebné.

 

tlačivo tu: Žiadosť o povolenie ambulantného predaja - tlačivo

 

Pravidlá času predaja a prevádzky

Obecný úrad v Kvakovciach v súlade s ustanoveniami § 4, ods. 3, písm. i) zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa 5d) a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská.

 

Súvisiace VZN č. 1/2016: VZN č. 1/2016 o určení prevádzkového času

 

Pozor, ak chcete, aby Vám bol určený osobitný prevádzkový čas, ako je čas určený vo všeobecne záväznom nariadení, musíte o to požiadať a obecné zastupiteľstvo a to rozhodne o vašej žiadosti. Do schválenia osobitného prevádzkového času zo strany obecného zastupiteľstva platí čas stanovený vo všeobecne záväznom nariadení.