Základné informácie - Obec Kvakovce

Základné informácie

Kvakovce - letecký záberObec Kvakovce sa nachádza v severovýchodnej časti okresu Vranov nad Topľou v povodí rieky Ondava v neveľkej vzdialenosti od vodnej nádrže Domaša a 5 kilometrov od obce Slovenská Kajňa cez ktorú prechádza dôležitý cestný ťah v smere z Vranova nad Topľou a Humenného smerom na hraničný prechod s Poľskom.

Leží v južnej časti Ondavskej vrchoviny, v nadmorskej výške okolo 200 metrov.

Základné údaje Nacionále
Región: Horný Zemplín EČV: VT
Okres: Vranov nad Topľou PSČ: 094 02 (pošta Slovenská Kajňa)
Kraj: Prešovský Tel. predvoľba: 057
Rozloha: 33,744 km²
Nadmorská výška: 200 m n.m.
Obyvateľov: 419
Prvá písomná zmienka: 1345

Klimatické pomery

Územie okolia obce Kvakovce možno na základe klimatických charakteristík zaradiť do dvoch klimatických oblastí - do teplej klimatickej oblasti zaberajúcej údolné a bezprostredne na ne nadväzujúce svahové polohy pozdĺž VN Domaša a do mierne teplej oblasti zaberajúcej vrcholové polohy na západnom okraji záujmového územia. V území prevláda severo - južné prúdenie, pričom sú silne zohľadnené miestne orografické pomery.

Teplá oblasť je reprezentovaná teplým, mierne vlhkým okrskom s chladnou zimou. Priemerné januárové teploty sú -2 až -5 stupňov, júlové 17,5 až 19,5 stupňa. Ročný úhrn zrážok sa pohybuje od 600 do 800 mm. V rámci záujmového územia plošne zaberá predovšetkým alúvium rieky Ondava vrátane bezprostredného okolia VN Veľká Domaša, svahové a nižšie vrcholové polohy predovšetkým na východnom okraji tohto územia.

Mierne teplá oblasť je zastúpená vrchovinným, mierne teplým a mierne vlhkým okrskom s chladnou zimou, ktorý sa nachádza v nadmorských výškach nad 500 m.n.m. Januárové teploty tu dosahujú -3,5 až -6 stupňov, júlové 17 až 17,5 stupňa.

Životné prostredie

V obci nemá sídlo ani prevádzku žiadna firma, činnosť ktorej by mala podstatný vplyv na kvalitu ovzdušia a spodných vôd. Znečisťovanie ovzdušia vzniká len zadymovaním obytnej zóny spaľovaním dreva a uhlia, ktoré sa používa na vykurovanie rodinných domov aj to len sporadický nakoľko takmer všetky obytné domy sú napojené na rozvod zemného plynu.

V katastri obce sa nachádzajú len sporadický čierne skládky ktoré sú pravidelne likvidované. Tieto nemajú vplyv na kvalitu životného prostredia ani na kvalitu vody v miestom potoku, ktorý mál v minulosti pomaďarčený názov (Nagykopaták), čo vo voľnom preklade znamená Veľký kamenný potok.

Technická infraštruktúra

Obec Kvakovce je napojená na cestnú sieť prostredníctvom cesty 3. triedy v smere do Slovenskej Kajne, kde sa napája na cestu 1. triedy v smere Humenné - Stropkov.

Cestnú dopravnú sieť obce tvoria:

  • cesta 3. triedy
  • miestne komunikácie (spojovacie a obslužné)

Základnú cestnú kostru sídla tvorí cesta 3. triedy (cca 1km), na ktorú sú napojené ostatné spojovacie a obslužné komunikácie (cca 5 km).

V obci sa nachádzajú dva transformátory o kapacite 400 kW.

Telefóne spojenie v obci je napojené nadzemným vzdušným vedením na uzlovú telefónnu ústredňu vo Vranove nad Topľou. Internet v obci je dostupný cez sieť pevnej linky T - Comu (ISDN), ako aj cez sieť mobilných operátorov. Signál mobilných operátorov je v rôznych častiach katastrálneho územia na rozličnej úrovni.

Rozvody pitnej vody sú v obci ukončené cca na 50%, no v tomto období rozvodné potrubie ešte nie sú funkčné. V obci je ukončený a funkčný rozvod plynu (od roku 1998) na ktorý sú napojené obydlia, kanalizačný rozvod je pred dokončením.

V súčasnom období sú domácnosti napojené na vodu z vlastných studní. Odpadová voda a kaly sú riešené individuálne formou odtoku do odpadových žúmp. V obci je zabezpečený vývoz tuhého komunálneho odpadu.