Pozvánka na zasadnutie OZ - Obec Kvakovce

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obec Kvakovce, okr. Vranov nad Topľou

Pozvánka

V súlade s § 12. odst. 4. písmeno a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa

05.08. /pondelok/ 2013 o 18.00 hod.

Miesto konania: Obecný úrad Kvakovce, Kvakovce
Účasť potrebná.

Ján Tutko
zástupca starostu,
ktorý plní úlohy starostu

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia a oboznámenie o vzdaní sa mandátu starostu obce p. Jána Ondovčáka k termínu 01.08.2013
  3. Záver