Pozvánka na zasadnutie OZ - Obec Kvakovce

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obec Kvakovce, okr. Vranov nad Topľou

Pozvánka

V súlade s § 12. odst. 4. písmeno a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa

28.10. /pondelok/ 2013 o 18.00 hod.

Miesto konania: Zasadčka obecného úradu Kvakovce
Účasť potrebná.

Ján Tutko
zástupca starostu,
ktorý plní úlohy starostu obce

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 Názov projektu - Kanalizácia a ČOV Kvakovce( Environmentálny fond)
  3. Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 Názov projektu - Vodovod Kvakovce (Environmentálny fond)
  4. Schválenie úhrady zálohovej faktúry pre firmu Expol Trade s.r.o.
  5. Záver