Pozvánka na zasadnutie OZ - Obec Kvakovce

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obec Kvakovce, okr. Vranov nad Topľou

Pozvánka

V súlade s § 12. odst. 4. písmeno a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa

06.09. /piatok/ 2013 o 15.30 hod.

Miesto konania: zasadačka obecného úradu obce Kvakovce
Účasť potrebná.

Ján Tutko
zástupca starostu,
ktorý plní úlohy starostu obce

 

Program:

  1. Úvod
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Prerokovanie čiastkovej správy hlavného kontrolóra z kontroly stavu plnenia podmienok zo Zmluvy o združení číslo 210/2008/OP na rekonštrukciu verejného osvetlenia v rekreačnom stredisku Domaša-Dobrá,obec Kvakovce
  4. Diskusia
  5. Záver