Pozvánka na zasadnutie OZ - Obec Kvakovce

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obec Kvakovce, okr. Vranov nad Topľou

Pozvánka

V súlade s § 13. odst. 4. písmeno a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa

05.12. /štvrtok/ 2013 o 17.30 hod.

Miesto konania: zasadačka obecného úradu obce Kvakovce
Účasť potrebná.

Ján Tutko
zástupca starostu,
ktorý plní úlohy starostu obce

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Dodatok k zmluve o dielo č. D/2009/2 zo dňa 13.3.2009 pre poskytnutie poradenskej činnosti pre projekt "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kvakovce"
  3. Zmluva o prevode vzájomných práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. D/2009/2 zo dňa 13.3.2009
  4. Oznámenie č. (VS) 1320400371 o úhrade dane z pridanej hodnoty
  5. Predaj nehnuteľného majetku z vlastníctva obce do vlastníctva fyzických osôb (dokup pozemkov)
  6. Záver