Pozvánka na zasadnutie OZ - Obec Kvakovce

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obec Kvakovce, okr. Vranov nad Topľou

Pozvánka

V súlade s § 12. odst. 4. písmeno a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa

04.10. /piatok/ 2013 o 18.00 hod.

Miesto konania: zasadačka obecného úradu obce Kvakovce
Účasť potrebná.

Ján Tutko
zástupca starostu,
ktorý plní úlohy starostu obce

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Príprava návrhov:
  a) VZN obce Kvakovce o verejných kultúrnych podujatiach
  b) VZN obce Kvakovce o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kvakovce
  c) VZN obce Kvakovce  o organizovaní verejných, telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí na území obce Kvakovce
 4. Riešenie  vzniknutej situácie ( havarijný stav vykurovacích kotlov v budove OcÚ)
 5. Záver