Pozvánka na zasadnutie OZ - Obec Kvakovce

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obec Kvakovce, okr. Vranov nad Topľou

Pozvánka

V súlade s § 13. odst. 4. písmeno a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa

20.12. /piatok/ 2013 o 17.30 hod.

Miesto konania: zasadačka obecného úradu obce Kvakovce
Účasť potrebná.

Ján Tutko
zástupca starostu,
ktorý plní úlohy starostu obce

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie rozpočtu obce na rok 2014
  3. Záver