Pozor, vyhlásená výzva na obnovu domov po zemetrasení.

Dnes je streda 29. mája 2024, meniny má Vilma a zajtra Ferdinand.

Do začitaku prázdnin ostáva 33 dní.

Pozor, blíži sa termín na podanie daňových priznaní k dani z nehnuteľnostiam


03.01.2024 | Majitelia bytov, domov, pozemkov, nebytových priestorov či garáží vypĺňajú prvé daňové tlačivo už tento mesiac. Dane z nehnuteľností treba priznať do 31. januára. Kto takéto priznanie podáva, dokedy má zaplatiť daň, v akej sume a aké sankcie mu hrozia, keď svoju povinnosť nesplní? INDEX pripravil prehľad najdôležitejších otázok a odpovedí.

 

 

1. Dokedy treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Ak ste od 2. januára 2023 (vrátane) do 1. januára 2024 nadobudli byt, dom či pozemky, prípadne nebytový priestor, alebo garáž, daňové priznanie podávate do konca januára 2024.

 

Tí, ktorí nehnuteľnosť nekupovali, ale zdedili, podávajú priznanie do tridsiatich dní od právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

 

Rovnaká lehota, teda 30 dní, platí aj pre tých majiteľov, ktorí nehnuteľnosť nadobudli dražbou.

 

2. Kto musí podať priznanie?

Oznámiť nadobudnutie nehnuteľnosti a prihlásiť sa k plateniu miestnych daní musí každý majiteľ nehnuteľnosti.

 

Vlastník sa však môže dohodnúť s nájomníkom či správcom nehnuteľnosti, že budú daň platiť zaňho. Dôležité je, aby nájomný vzťah bolo zapísaný v katastri nehnuteľností.

 

3. Musím priznanie podávať každý rok?

Nie. Priznanie k dani z nehnuteľnosti stačí vyplniť a podať raz. Ak sa však v priebehu uplynulého roka došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo vám zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti, podávate do 31. januára takzvané čiastkové priznanie, v ktorom tieto okolnosti uvediete.

 

4. Komu a ako priznanie podám?

Priznanie sa podáva správcovi dane. Tým je obec, ktorého v katastri sa nehnuteľnosť nachádza. V prípade Bratislavy je správcom dane magistrát hlavné mesta, nie mestská časť.

Tlačivo priznania predávajú v papiernictvách. Dá sa tiež stiahnuť z webovej stránke ministerstva, kde nájdete aj priamo editovateľný formulár.

 

Link na formulár tu: priznanie k miestnym daniam tlačivá

 

Daňové priznanie má niekoľko strán. Je to však preto, že ide o spoločný formulár k viacerým miestnym daniam - dani z nehnuteľnosti, za psa a za predajné automaty. Sekcie pre jednotlivé dane sú odlíšené farebne.

 

Na prvej strane tlačiva zadávate základné údaje - meno, priezvisko, rodné číslo či mejlový a telefonický kontakt.

 

Následne vypĺňate len tie časti priznania, ktoré sa vás týkajú. Ak ste vlani kúpili pozemky, vypĺňate II. oddiel, ak ste nadobudli dom, treba vyplniť III. oddiel, a ak byt, tak IV. oddiel.

 

V jednotlivých častiach daňovník znova vypíše osobné údaje, ale najmä údaje o nehnuteľnosti: katastrálne územie, číslo parcely a bytu, či existuje spoluvlastníctvo a aké (podielové alebo bezpodielové), počet spoluvlastníkov nehnuteľnosti ako aj informácie o výmere.

 

K daňovému priznaniu prikladáte kópiu alebo sken rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností či rozhodnutia o dedičstve.

 

Vyplnené tlačivo aj s prílohami podáva daňovník buď osobne na mestskom alebo obecnom úrade, alebo ho pošle klasickou poštou (ideálne doporučene) alebo prostredníctvom elektronickej služby.

 

5. Koľko budem platiť?

Každý správca dane určuje vlastné sadzby, preto sa dane z nehnuteľnosti naprieč Slovenskom líšia. Minulý rok viaceré mestá a obce sadzby dane zvyšovali, niekde aj dvojnásobne. V tomto roku sa, naopak, takmer nikde nezmenili - napríklad na úrovni vlaňajška ostávajú vo všetkých krajských mestách.

 

Výška dane závisí nielen od lokality, ale aj od typu nehnuteľnosti. Daňovník nemusí v priznaní počítať, akú vysokú daň bude platiť. Urobí to za neho obec.

 

Kto chce, môže si približný výpočet spraviť na základe sadzieb, ktoré obce zverejňujú na svojich stránkach vo všeobecne záväznom nariadení.

 

6. Kedy dostanem nový výmer?

Obce posielajú výmer dane z nehnuteľnosti spravidla do polovice mája. Špecifikom tejto dane je, že sa neplatí za uplynulý rok, ale za aktuálny (prebiehajúci) rok.

 

Daň treba zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (výmeru).

 

7. Čo ak som sa v priznaní pomýlil?

Rovnako ako v prípade priznania k dani z príjmov aj v prípade dane z nehnuteľnosti môže daňovník podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie.

 

Rozdiel je v tom, kedy priznanie podáva. Ak je to v termíne do konca januára, tak vyplní opravné priznanie, no ak je to po tomto termíne, vypĺňa dodatočné daňové priznanie.

 

8. Kedy mi povinnosť platiť daň z nehnuteľností zaniká?

Povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti zaniká, ak od 2. januára 2023 do 1. januára 2024 (vrátane) zaniklo vlastníctvo (alebo iný vzťah, napríklad nájom či správa nehnuteľnosti).

 

Zánik vlastníctva nehnuteľnosti - ak ste byt, dom alebo pozemok predali, prípadne darovali - treba správcovi dane nahlásiť v čiastkovom daňovom priznaní.

 

9. Môžu mi za nepodanie priznania vymerať pokutu?

Áno, správca dane, teda obec, môže za nepodané daňové priznanie v riadnom termíne vymerať pokutu do výšky vyrubenej dane, najviac však tritisíc eur.