Sobota: Slovenský pohár v plávaní otužilcov, od 10.00 prehliadky hrádze s výkladom pre verejnosť

Dnes je pondelok 25. marca 2019, meniny má Marián a zajtra Emanuel.

Do Veľkej noci ostáva 25 dní.

Verejná obchodná súťaž na predaj vozidla TATRA T815


12.02.2018 | Obec Kvakovce, Domašská č. 97/1, 094 02, IČO: 00332518  v y h l a s u j e  v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9a zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, obchodnú verejnú súťaž č. 1/2018 na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce Kvakovce a to:

 

Jedná sa o vozidlo značky TATRA T 815 – 2 CAS 11 6 x 6 bez EČ, ktoré slúžilo ako fekálny voz. Cena bola stanovená súdnym znalcom Ing. Štefanom Kováčom. Podmienky Verejnej obchodnej súťaže č. 1/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo. Ponuku je potrebné predložiť do pondelka,  5.3.2018 do 10.00 hodiny. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 5.3.2018 o 10.10 hod. v kancelárii obecného úradu a je verejne prístupné.

 

 

Podmienky verejnej obchodnej súťaže tu:

 

Obchodná verejná súťaž - podmienky

 

Znalecký posudok tu:

 

Znalecký posudok TATRA T 815