Začala registrácia na Svätojánsky beh na Domaši Dobrej.

Dnes je štvrtok 30. mája 2024, meniny má Ferdinand a zajtra Petronela, Petrana.

Do začitaku prázdnin ostáva 32 dní.

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien s doplnkov č.3 Územného plánu obce Kvakovce


07.05.2024 | Obec Kvakovce ako orgán územného plánovania podľa § 6 ods. (2) písm. b) bod1. zákona č.200/2022 o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov (zákon o územnom plánovaní) v súlade s ustanovením §22 ods. (1) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v spojení s §40 ods.(5) zákona č. 200/2022 o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov o z n a m u j e  v e r e j n o s t i, že prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce Kvakovce s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční

 

 

dňa 23. mája 2024 ( vo štvrtok ) o 13:00 hod.
v Kultúrnom dome v Obci Kvakovce, Jarková č. 88/2, 094 02 Kvakovce

 

Návrh zmien a doplnkov č.3 územnoplánovacej dokumentácie je uložený k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Kvakovciach každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnený na internetovej stránke obce: www.kvakovce.eu.
 

Pripomienky a námietky je potrebné doručiť písomne na:
 

Obec Kvakovce
Domašská č. 97/1
094 02 Kvakovce

 

alebo emailom na :

kvakovcedomasa@gmail.com

 

V zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie písomných pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov č.3 územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, t.j. do 07.06.2024.

 

Oznámenie tu: Oznámenie o prerokovaní návrhu ZaD č. 3