Distibúcia kompostérov pre chatárov z Dobrej zdarma aj v soboty od 10:00 do 12:00 hodiny.

Dnes je utorok 12. novembra 2019, meniny má Svätopluk a zajtra Stanislav.

Do Silvestra ostáva 49 dní.

Verejná obchodná súťaž - catering na výletnej lodi Bohemia


14.06.2019 | Poďte podnikať na výletnú loď. Obec Kvakovce, Domašská č. 1/97, 094 02  Slovenská Kajňa, IČO: 00332518, (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na „Prenájom priestorov kuchyne a baru na výletnej lodi Bohemia“, ktorá bude plávať po vodnej nádrži Veľká Domaša.

 

 

Nájomná zmluva sa uzatvorí na obdobie do konca roka 2019. Ponuky je potrebné dourčiť na Obecný úrad do 3.7. 2019 do 10.00 hodiny.

 

Obhliadku priestorov výletnej lode je možné dohodnúť na obecnom úrade u pracovníčky Mgr. Martiny Perháčovej.  Otváranie obálok sa uskutoční dňa 3.7.2019 o 10.15 hodine v priestoroch obecného úradu na Domašskej ulici č. 97/1 a je verejne prístupné.

 

 

Podmienky verejnej obchodnej súťaže:

 

Podmienky verejnej obchodnej súťaže 


Príloha č. 1.: návrh na plnenie kritérií   


Príloha č. 2.: Nájomná zmluva

 

Exteriér lode

 

Interiér lode