Pozor, vyhlásená výzva na obnovu domov postihnutých zemetrasením.

Dnes je piatok 23. februára 2024, meniny má Roman, Romana a zajtra Matej.

Do Veľkej noci ostáva 35 dní.

Verejná obchodná súťaž stánok na predaj zmrzliny a nápojov v prístave výletnej lode Bohemia 2024


06.02.2024 | Príďte predávať zmrzlinu na Domašu. Obec Kvakovce, Domašská č. 1/97, 094 02  Slovenská Kajňa, IČO: 00332518, (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Verejnú obchodnú  súťaž na „Prenájom predajného stánku na predaj zmrzliny" v blízkosti prístavu výletnej lode Bohemia.  Nájomná zmluva sa uzatvorí na obdobie do 31.12.2024. Ponuky je potrebné dourčiť na Obecný úrad do 29.2.2024 do 10:00 hodiny.

 

Stánok bude umiestnený v rekreačnje oblasti Domaša Dobrá na ulici Nábrežná nad prístavom výletnej lode Bohemia tesne vedľa predajného stánku na predaj lístkov a suvenírov.

 

Obhliadku priestorov zmrzlinového stánku a priľahlého pozemku je možné dohodnúť na obecnom úrade u pracovníčky Mgr. Martiny Perháčovej t.č. 0918 513 324.

 

Otváranie obálok sa uskutoční dňa 29.2.2024 o 10:15 hodine v priestoroch obecného úradu na Domašskej ulici č. 97/1 a je verejne prístupné. Podrobnosti v podmienkach VOS.

 

Podmienky verejne obchodnej súťaže:

 

VOS č. 4/2024 Výzva na predloženie cenovej ponuky


VOS č. 4/2024 Návrh na plnenie kritérií 


VOS č. 4/2024 Návrh nájomnej zmluvy

 

Zmrzlinový stánok

 

Areál prístavu