Pozor, vyhlásená výzva na obnovu domov po zemetrasení.

Dnes je nedeľa 16. júna 2024, meniny má Blanka a zajtra Adolf.

Do začitaku prázdnin ostáva 15 dní.

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce Kvakovce


19.12.2016 | V súvislosti s prípravou projektu Národného centra vodných športov, oddychu a športovej histórie, ktorý do Akčného plánu za okres Vranov nad Topľou zahranula vláda SR, obec Kvakovce pripravila Zmeny a doplnky k územnému plánu obce Kvakovce. Územný plán sa v prevažnej miere mení v zátoke na Dobrej.

 

Veľmi presne je zadefinované funkčné využitie územia, ktoré je v zátoke na Dobrej rozdelené do zón. V záväznej časti územného plánu sú veľmi konkrétne rozpísané obmedzenia, čo sa týka výstavby, použitia materiálov, výšky stavieb, zastavanosti pozemkov a podobne. 

 

Jasnejšie a transparentnejšie pravidlá by mali prispieť k rozvoju územia ako celku s využitím prírodného potenciálu rekreačnej oblasti, vytvorí sa priestor pre príchod serióznych investorov do oblasti služieb, športu a turizmu. Pribudnúť by mali bary, reštaurácie, kaviarne, letné terasy, ubytovacie zariadenia rôzneho druhu, prístavisko, plávajúca promenáda, cyklochodník medzi strediskami Dobrá a Tíšava.

 

   

   

   

   

   

 

Obec Kvakovce ako obstarávateľ  Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Kvakovce podľa § 18 ods. (4) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje verejnosti v súlade s ustanovením §22 ods. (1)  s že prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Kvakovce s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční

 

v piatok, dňa 13.01.2017 o 17.30 hod.,

v zasadačke hotela Zelená Lagúna,

na Vranovskej ceste č. 2, 094 02  Slovenská Kajňa.

 

Návrh zmien a doplnkov č.1  územnoplánovacej dokumentácie je uložený k nahliadnutiu na Obecnom úrade Kvakovce   v termíne  od 19.12.2016 do 31.01.2017 každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnený nižšie pod textom, alebo na internetovej stránke: www.boskov.sk.

 

Pripomienky a námietky je potrebné doručiť písomne na:

 

Obec Kvakovce, Obecný úrad, Domašská č. 97/1, 094 02 Kvakovce

 

V zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie písomných pripomienok k Návrhu zmien a doplnkov č.1 územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa zverejnenia  tohto oznámenia, najneskôr  do 31.01.2017.

 

Pozvánka v PDF formáte: Oznámenie o prerokovaní 

 

Oznámenie o strategiskom dokumente: Strategický dokument - oznámenie

 

Výkresová a textová časť Zmien a doplnkov v kúzemnému plánu:


Záujmové územie -  výkres


0A ZaD č. 1 - textová časť


0B ZaD č. 1 - záväzná textová časť


3ABC - komplexný výkres a doprava


3C - komplexný výkres a doprava


3E - komplexný výkres a doprava 


3F -_komplexný výkres a doprava

  

7A - záber poľnohospodárskej pôdy


7B - záber poľnohospodárske pôdy

 

B - ZaD - záber poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov