Teplota vody: 24 C, Open air omša každú nedeľu o 11:00 hod. v prístave na Dobrej, Kompostéry pre chatárov na Dobrej aj v sobotu od 10:00 do 12:00. Kontakt: 0918 513 324

Dnes je streda 5. augusta 2020, meniny má Hortenzia a zajtra Jozefína.

Do zrazu veteránov ostáva 10 dní.

Všetky obce z okolia Domaše žiadajú ministra, aby odvolal vedenie SVP OZ Košice


19.09.2019 | Problémy s nedostatkom vody na Domaši sú čoraz častejšie. Dokumenty, o ktorých doteraz verejnosť netušila a vodohospodári z SVP o nich nehovorili dokazujú, že za nedostatkom vody v Domaši je nezodpovedné správanie sa ľudí v štátnom podniku.

 

 

 

 

 

Zástupcovia všetkých obcí z okolia Domaše, t.j. Bžany, Turany nad Ondavou, Nová Kelča, Holčíkovce, Kvakovce, Malá Domaša a Slovenská Kajňa dnes zvolali tlačovú besedu na výletnú loď Bohemia. 

 

Na nej prezentovali verejnosti dôvody, pre ktoré žiadajú ministra životného prostredia Lászlá Sólymosa, aby vyvodil zodpovednosť voči funkcionárom SVP OZ Košice a odvolal z funkcí riaditeľa SVP OZ Košice Ing. Romana Ivanča a výrobnotechnického námestníka Ing. Stanislava Dobrotku. Poďme ale k prezentovaným faktom.

 

Podobná kríza s vodou tu už bola v rokoch 2011 a 2012

Podobná kríza s vodou na Domaši, akú zažívame posledný rok bola naposledy v roku 2012. Vtedy došlo k neprimeranému vypusteniu Domaše, čo vyvolalo mnohé protesty, Petíciu za záchranu Domaše podpísalo viac ako 12 tisíc ľudí a dňa 12. februára 2013 ju podporilo aj zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja.

 

Zasiahol minister životného prostredia a podarilo sa dosiahnuť zmeny v manipulačnom poriadku v prospech stabilizácie vodnej hladiny. Problém sa však zopakoval tento rok a my už tušíme, prečo je to tak a prečo sa problém opakuje.

 

Čo sa zistilo a čo verejnosť a ani okolité obce doteraz nevedeli?

Vzhľadom na tlak verejnosti vodohospodári z SVP š.p. OZ Košice (ďalej len SVP) objednali po krize s vodou v roku 2013 v tichosti za peniaze podniku tri štúdie:

 

1.      Analýza hydrologického režimu prevádzky vodnej nádrže

2.      Plnenie základných funkcií nádrže pri zmene nadlepšenia

3.      Návrh alternatív zmien manipulácie

 

Spracovateľ štúdií: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava.

 

Cena za vyššie uvedené štúdie: 23.676,- EUR.

 

Dôkaz: zmluvy o dielo tu:

Zmluva medzi SVP a VÚVH analýza 

Zmluva medzi SVP a VÚVH zmeny manipulácie

 

Zistenia, o ktorých verejnosť doteraz nevedela:

K štúdiám sa obce v okolí Domaše dostali úplnou náhodou a doteraz neboli verejnosti prezentované. SVP, ktorý si to všetko objednal a zaplatil o nich taktne pomlčal. Pozrime sa preto podrobnejšie na to, prečo zapadli taktne prachom. Štúdie priniesli tri zásadné zistenia:

 

  1. SVP OZ Košice vôbec nevyhodnocoval zozbierané hydrologické údaje
  2. Za nedostatkom vody v Domaši bola preukázateľne aj malá vodná elektráreň v Malej Domaši (ďalej len MVE)
  3. Z vodnej nádrže Veľká Domaša sa v určitom období teorticky nemusí vypúšťať skoro žiadna voda

 

 

Zistenie č. 1: SVP OZ Košice vôbec nevyhodnocoval zozbierané údaje

V štúdii č. 3. Je na strane č. 21 vo všeobecných  odporúčaniach uvedené nasledovné:

 

Základom úspešného a optimálneho regulovania odtoku nádržami je najmä kvalitný a spoľahlivý informačný systém, ktorý jednak poskytuje včas potrebné informácie pre rozhodovanie o ďalšom postupe a taktiež poskytuje riadiacim zložkám aj tzv. spätnú väzbu, t.j. vyhodnotenie účinnosti či neúčinnosti už vykonaných opatrení. V tomto smere súčasná situácia na SVP – OZ Košice, či už z objektívnych, alebo subjektívnych dôvodov značne pokrivkáva.

 

Viackrát sa to ukázalo aj v priebehu riešenia tejto úlohy, keď boli väčšie či menšie, ale pomerne časté problémy so získaním základných informácií – nie len hydrologických, ale aj vodohospodárskych a technických.

 

Najvýraznejšie je to však vo sfére pravidelného vyhodnocovania prevádzkových údajov. Na SVP sa síce od roku 1996 zaviedol systém centrálnej evidencie týchto údajov (denné vodné stavy v nádržiach, odtok a veľmi stručne aj niektoré údaje o prítokoch), čo sa aj vykonáva, ale viac len z povinnosti, ako zo skutočnej potreby. Podstata problému je v tom, že tieto údaje sa kamsi ukladajú, ale nevyhodnocujú.

 

Treba si uvedomiť, že vodné diela sú v podstate banky na vodu a to dokonca, v istom zmysle slova pobočky národnej banky. Akosi sa však zabúda, že hlavnou činnosťou banky nie je „mazanie pántov na trezoroch“, či leštenie kľučiek na dverách, ale vedenie účtov: čo sme dostali a odkiaľ, čo sme vydali, kam a prečo.

 

Skutočnosť je, že hlavná pozornosť sa venuje mazaniu pántov, čo je samozrejme tiež dôležité najmä keď ide regulačné a bezpečnostné objekty, ale vedenie účtov sa považuje len za akési zbytočné obťažovanie. Tento zlozvyk, či skôr nepochopenie, sa u nás traduje odjakživa – možno povedať, že je to dedičstvo takzvaných budovateľských čias, kedy sa intelektuálne činnosti hromadne dehonestovali.

 

Čo to vlastne znamená? 

V praxi sme svedkami toho, že vodohospodári, ktorí by mali vyhodnocovať údaje a zodpovedne hospodáriť s vodou, to tak v skutočnosti nerobili a zrejme ani nerobia. Zbierajú síce údaje, ale evidentne ich nikto nevyhodnocuje a to bola príčina problémov v minulosti. Sedia si vo svojich Košických kanceláriách a keďže sa problémy opkajú stále dookola, je evidentné, že takéto nezodpovedné správanie v SVP trvá dodnes.

 

Dôkaz časť štúdie č. 3 tu: Štúdia č. 3

 

Zistenie č. 2: Za nedostatkom vody v Domaši bola preukázateľne aj malá vodná elektráreň v Malej Domaši

V štúdii č. 1 je na strane č. 10, v bode 2.3 uvedené nasledovné:

 

Treba upozorniť, že boli zistené viaceré významné diferencie medzi hodnotami odtoku cez vodnú elektráreň a odtoku cez hať Malá Domaša podľa záznamov SVP. Tieto vykazujú systematické odchýlky až plus mínus 15 % v rokoch 2011 a 2012, prevyšujúcu objem vodnej nádrže Malá Domaša. Pritom uvádzané odtoky haťou sú väčšinou nižšie, ako odtoky cez vodnú elektráreň. To indikuje, že v kritickom období sa zrejme z nádrže vypúšťalo viac, ako sa uvádza v záznamoch SVP, kde sa eviduje nominálna, nie skutočná hodnota odtoku.

 

V štúdii č. 2 je na strane 23, v bode 4.1. ods. 2 a 3 uvedené nasledovné:

 

V rámci riešenia sme sa zamerali najmä na podrobný rozbor kritickej situácie v rokoch 2011 a 2012, kedy došlo k výraznému, doposiaľ najväčšiemu vyčerpaniu zásobného priestoru nádrže a poklesu hladiny, pričom boli zavedené aj mimoriadne núdzové opatrenia a dočasné obmedzenia nadlepšovaného prietoku.

 

Súčasťou riešenia tejto otázky bol aj rozbor príčinných súvislostí, t.j. čo podmienilo vznik tejto kritickej situácie. Z rozboru vyplynulo, že ku vzniku uvedenej situácie došlo v dôsledku súhry viacerých faktorov – prirodzených aj technických.

 

Okrem toho sa na vyčerpaní nádrže v menšej, ale nie zanedbateľnej miere podieľala aj technolotická nedisciplinovanosť jedného z užívateľov a čiastočne spoluprevádzkovateľov VD, konkrétne Malej vodnej elektrárne (ďalej len MVE) na vyrovnávacej nádrži Malá Domaša, ktorej úlohou je zabezpečenie finálneho odtoku do Ondavy. Na tejto MVE bol nesprávne nastavený regulačný systém, takže v skutočnosti sa zo sústavy vypúšťal o 10 – 15 % väčší odtok oproti stanovenej hodnote 4,9 m3/s. Tým došlo v rokoch 2011 a 2012 k dodatočnej strate objemu zhruba o 16 mil. m3, čo sa na finálnom poklese hladiny prejavilo cca. 1,5 metra. 

 

V štúdii č. 3 je na strane č. 20 uvedené nasledovné:  

 

Napokon aj kritický vývoj hladín v nádrži Veľká Domaša bol do určitej miery podmienený uvedenými skutočnosťami – ak by sa prevádzkové údaje priebežne vyhodnocovali (aspoň ročne, keď už nie kvartálne) mohol byť problém s Malou vodnou elektrárňou identifikovaný už skôr a mohli sa vykonať aspoň provizórne opatrenia na jeho riešenie už na počiatku roku 2012 (pri kvartálnom vyhodnotení už v roku 2011).

 

Čo to vlastne znamená? 

Zo zistení jednoznačne vyplýva, že z Domaše vytieklo úplne zbytočne viac ako 16 miliónov kubíkov vody a nikto z SVP na to neprišiel. To sa v rokoch 2011 a 2012 prejavilo na poklese hladiny v Domaši o približne 1,5 metra.

 

Kým SVP dlhodobo prezentoval verejnosti, že za nedostatkom vody môže počasie, o tomto zistení sa zabudli verejnosti zmieniť. Táto skutočnosť bola pred verejnosťou utajená a za vodu, ktorá úplne zybtočne odtiekla z Domaše dodnes nikto štátu nezaplatil. Môžeme pokojne uvažovaj aj o škode spôsobenej štátu - Slovenskej republike.

 

Na ilustráciu jeden údaj. SVP v roku 2016 uzatvorilo zmluvu na odber vody z Ondavy, zmluvy sú dostupné na internete. Za 1 meter kubický vody faktúrovali súkromným podnikom sumu 0,1122 EUR bez DPH. To znamená, že hodnota zbytočne vypustenej vody v objeme 16 miliónov kubíkov predstavuje sumu vo výške 2.154.200,- EUR s DPH. Za túto vodu štátu nikto nezaplatil a odtiekla zbytočne preč pre pochybenia v SVP.

 

Viete si predstaviť, aby sa niečo podobné stalo v súkromnom podniku, alebo niekde v západnej Európe? Viete si predstaviť, aby niekto pochybením vypustil z tak významnej nádrže, akou Domaša nepochybne je, také obrovské množstvo vody? V civilizovanom svete predsa nie je možné, aby za takéto pochybenie nikto z SVP, ktorý za vypúšťanie vody zodpovedá neniesol zodpovednosť. 

 

Celé okolie Domaše bolo na nohách, ľudia spisovali petície, rokovalo zastupiteľstvo PSK, zasahoval minister životného prostredia a nakoniec sa všetci dozvieme, že cca. 16 miliónov kubíkov vody odtieklo z Domaše zbytočne kvôli zle nastavenému systému.

 

Dôkaz časť štúdie č. 1 tu:  Štúdia č. 1

 

Dôkaz časť štúdie č. 2 tu:  Štúdia č. 2

 

Dôkaz časť štúdie č. 3 tu:  Štúdia č. 3  

 

Zistenie č. 3: z vodnej nádrže Veľká Domaša sa v určitom období nemusí vypúšťať skoro žiadna voda

V štúdii č. 3 je na strane č. 24 uvedené nasledovné:

 

Ďalším pozorovacím profilom kľúčového významu z hľadiska prevádzky nádrže Veľká Domaša je profil na Oľke v Jasenovciach. Ten má zásadný význam najmä z hľadiska tzv. kompenzačného nadlepšovania, resp. úrovne nadlepšenia vôbec.

 

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že pôvodný projekt a zámer vodného diela nepočítal s fixným nadlepšovaním na konštantný prietok tak, ako je tomu v súčasnosti, ale so skutočne kompenzačným nadlepšením na určitú úroveň prietoku v Kučíne. Podstata tohto systému spočíva v tom, že z nádrže sa nevypúšťa celý požadovaný prietok, ale len doplňujúce množstvo, ktoré chýba v toku z iných prirodzených zdrojov, konkrétne z Oľky a Ondávky.

 

To má z hľadiska úspor vody a hladinového režimu nádrže veľmi podstatný význam, nakoľko v niektorých obdobiach by sa z nádrže nemuselo vypúšťať vôbec nič, alebo len minimálny zostatkový biologický prietok v úseku po zaústenie Oľky. Uplatnenie tohto princípu by zlepšilo hladinový režim nádrže podstatne viac, ako nami tu navrhované opatrenia s úsporným režimom.

 

Celá záležitosť má však jeden veľký podstatný háčik – nutnou podmienkou dôslednej a spoľahlivej aplikácie kompenzačného nadlepšovania je úplná a presná znalosť aktuálnych odtokových pomerov v oblasti pod nádržou, aby sa mohlo určiť, koľko treba práve vypúšťať. To znamená predovšetkým vedieť, (a skutočne vedieť, nie hádať), aké sú aktuálne prítoky do Ondavy z Oľky a Ondávky. Na tento účel sú ale doterajšie a súčasné znalosti o odtoku Oľky nedostatočné a prakticky nepoužiteľné.


Čo to vlastne znamená?

Toto zistenie je z pohľadu obcí v okolí Domaše, ale aj z pohľadu Domašskej verejnosti najdôležitejšie. Vody je evidentne dosť, len s ňou treba vedieť hospodáriť. Nikto netvrdí, že z Domaše netreba vypúšťať vodu, ak je to potrebné. SVP však úplne ignoruje šetrenie s vodou a preto sa na Domaši opakuje stále ten istý problém dookola.

 

Je tragédiou, že podľa zistení SVP vôbec  nevyhodnocuje údaje z Oľky, pretože ak by zohľadnili odporúčanie, ktoré dostali v roku 2013 od riešiteľov úloh, tak by navrhli zmenu Manipulačného poriadku tak, aby mohli regulovať vypúšťanie vody z Domaše a v čase veľkých dažďov s vodou šetriť. 

 

Práve kvôli ich nečinnosti došlo k neúmernému poklesu hladiny vody v Domaši v minulosti a bolo tomu tak aj tento rok. Dochádza tak k  úplne zbytočnému nezmyselnému a jalovému vypúšťaniu vody. Jednoducho kým celý svet s vodou šetrí, v SVP s ňou plytvajú.


Na jar 2019 bol kvôli nedostatku vody v nádrži zavedený úsporný režim a znížilo sa vypúšťanie vody z Domaše na 2,9 m3/s a aj to sa udialo po tlaku verejnosti. Všetci vieme, že tento rok v máji prišli veľké dažde, čo viedlo aspoň k čiastočnému naplneniu Domaše.

 

Paradoxné je, že aj keď sa v SVP tvárili, že s vodou šetria a vypúšťajú z Domaše menej vody, tak s vodou vlastne plytvali. Prečo? Lebo v čase výdatných dažďov prítoky do Ondavy pod priehradou mohli úplne pokojne zabezpečiť prietok na úrovni 2,9 m3/s  v Kučíne aj bez vody z Domaše.

 

V praxi to znamená toľko, že práve počas výdatných májových dažďov nemuseli z Domaše vypúšťať skoro žiadnu vodu. Takže v čase šetrenia s vodou plytvali, lebo nezohľadňovali prítoky do Ondavy a manipulačný poriadok bol nastavený na konštantný odtok.

 

Dôkaz časť štúdia č. 3 tu:  Štúdia č. 3  

 

Kto nesie zodpovednosť?

Nie je možné, aby sa vedenie SVP tvárilo, že sa na Domaši nič nedeje. Je preukázané ich vlastnou štúdiou, že na ich strane bol a je celý rad pochybení, za ktoré nikto neniesol a nenesie zodpovednosť. 

 

V čase suchej jesene 2018 a zimy 2018 – 2019 kompetentní v SVP nezodpovedne vypustili Domašu. V čase, keď mohli s vodou šetriť, t.j. keď sa na jar topil sneh, alebo v čase májových dažďov vodu v území nezachytili, ale nechali ju odtiecť z územia preč. Znamená to, že aj v čase nimi deklarovaného šetrenia s vodou preukázateľne plytvali, lebo nezohľadňovali prítoky do Ondavy pod priehradou.

 

Zodpovednosť za tento stav majú jednoznačne na pleciach dvaja ľudia z SVP OZ Košice. Na tlačovej konferencii v Prešove, ktorú dňa 26.4.2019 zorganizoval SVP sa k zodpovednosti za stav na Domaši prihlásil Ing. Roman Ivančo - riaditeľ SVP OZ Košice. Druhou osobou, ktorá bola informovaná o kritickej situácii s vodou v Domaši a navrhol sa problematikou nezaoberať je Ing. Stanislav Dobrotka – výrobnotechnický námestník SVP OZ Košice.

 

 Na obrázku

v strede: riaditeľ Roman Ivančo, vpravo: Ing. Stanislav Dobrotka

 

 

Nedostatok vody v Domaši ohrozil cestovný ruch, priemysel, ľuďom sa stratila voda zo studní, bola ohrozená zamestnanosť. Určite svoju rolu zohralo aj počasie, ale ak by sa s vodou šetrilo, Domaša nemusela klesnúsť na kritickú úroveň, ako sme dnes svedkami.

 

Je zrejmé, že významnou miero sa o krízu s vodou na Domaši v minulosti aj v súčasnosti pričinilo zlyhanie ľudského faktora v SVP OZ Košice. Aj práve kvôli tomu všetky obce v okolí Domaše žiadajú ministra životného prostredia Lászlá Sólymosa, aby konal a vyvodil voči vedeniu SVP OZ Košice osobnú personálnu zodpovednosť a odvolal ich z funkcií, ktoré zastávajú.

 

Pre zaujímavosť, všetky tri štúdie v plnom znení:

1. Analýza hydrologického režimu prevádzky vodnej nádrže


2. Plnenie základných funkcií nádrže pri zmene nadlepšenia


3. Návrh alternatív zmien manipulácie

 

Predávate, alebo kupujete? Pridajte bezplatne svoj inzerát.

Pridaj inzerát