Webová kamera je nefunkčná kvôli jej krádeži.

Dnes je štvrtok 27. februára 2020, meniny má Alexander a zajtra Zlatica.

Do Veľkej noci ostáva 43 dní.

Vodohospodári vysvetľujú, prečo zablokovali cyklistický chodník na Valkove


11.10.2019 | Riaditeľ SVP OZ Košice p. Roman Ivančo (nominant Eleméra Jakaba z Mostu Híd) blokuje zámery v okolí vodnej nádrže Veľká Domaša. Starostovia obcí z okolia  Domaše tvrdia, že je to preto, lebo kritizovali vedenie podniku za vypúšťanie vody z Domaše a všetci žiadajú Ministra životného prostredia, aby ho aj s jeho námestníkom p. Stanislavom Dobrotkom odvolal z funkcie riaditeľa.

 

K informáciám, ktoré sme priniesli o zablokovaní cyklistického chodníka na Valkove, sa po týždni vyjadrili aj vodohospodári.  Ich stanovisko je zaujímavé práve preto, lebo ich usvedčuje z nekompetentnosti a aj z toho, že voči Domaši konajú účelovo  a zaujato. Pozrite si fakty a posúďte nestranne vy.

 

Nesúhlasil, súhlasil, zase nesúhlasil a nakoniec znegoval sám seba

Pán riaditeľ Roman Ivančo najprv vydal nesúhlasné stanovisko k cyklochodníku, čo oddôvodnil aj tak, aby nedochádzalo ku kolízii medzi cyklistami a kúpajúcími sa. Potom vydal súhlasné stanovisko, ktoré zapracoval stavebný úrad do Územného rozhodnutia. Následne sa pán riaditeľ odvolal voči rozhodnutiu, ktoré obsahovalo aj jeho súhlasné stanovisko. O čom to svedčí?

 

Čo tvrdí SVP vo svojom stanovisku?

V uvedenom článku sa spomína, že SVP zablokoval výstavbu cyklochodníka na Valkove, a že hlavný dôvod je „v snahe predísť kolízii rekreantov na verejnej pláži, ktorú počas letnej turistickej sezóny obec využíva na prevádzkovanie prírodného kúpaliska“. Opäť raz je to (ako inak) zavádzajúca informácia. Náš podnik vydal SÚHLASNÉ stanovisko k zámeru výstavby, za splnenia určitých podmienok (viď nižšie), ktoré majú byť zapracované v ďalších stupňoch spracovania projektovej dokumentácie.

 

Aké sú fakty, ktoré vyvracajú tvrdenia SVP?

Vodohospodári najprv zvolali komisiu, na ktorú neprizvali starostu obce Bžany a nesúhlasili s výstavbou cyklochodníka. Následne riaditeľ p. Roman Ivančo poslal obci Bžany ich nesúhlasné stanovisko k cyklochodníku, viď. dôkazy. Znamená to, že verejnoprospešný zámer stopli hneď v úvode bez akejkoľvek diskusie. Kto teda koho zavádza?

 

Dôkaz: Zápisnica zo zasadnutia komisie pre posudzovanie nájmov

 

Dôkaz:  Nesúhlasné stanovisko SVP k cyklochodníku


 

Čo tvrdí SVP ďalej vo svojom stanovisku?

K územnému konaniu však už nebolo z našej strany možné zaujať súhlasné stanovisko, nakoľko v návrhu absentovala nová línia navrhovanej cyklotrasy, ktorá mala byť umiestnená v teréne na výškovej úrovni min. 162,00 m n. m., t. j. nad maximálnou prevádzkovou hladinou VN Veľká Domaša. Aj napriek tejto skutočnosti bolo príslušným úradom k cyklotrase vydané územné rozhodnutie, voči čomu sme podali odvolanie (adresované obci Lomné, ktorá ho nepostúpila spoločnému stavebnému úradu), keďže neboli predkladateľom splnenie zákonom stanovené podmienky.

 

Aké sú fakty, ktoré vyvracajú tvrdenia SVP?

Stavebný úrad zapracoval všetky pripomienky SVP do Územného rozhodnutia na cyklochodník. Je tam konkrétne uvedené, že cyklotrasa má byť umiestnená na úrovni výškovej kóty minimálne 162 m.n.m. maximálnej prevádzkovej hladiny. Teda presne tak, ako to požadovalo SVP.

 

Je teda dokázané, že p. Roman Ivančo sa úplne schizofrenicky odvolal voči rozhodnutiu aj napriek tomu, že do Územného rozhodnutia boli zapracované pripomienky SVP o výškovej kóte cyklochodníka. Je to diagnóza, úmysel, alebo jeho nekompetentnosť? Odpovedzte si vy.

 

Dôkaz: Územné rozhodnutie, pozri stranu č. 8

 

Je zrejmé, že v SVP si problém s nadmorskou výškou vymysleli cielene, aby chodník zablokovali. Je totiž úplne irelevantné, že raz za čas tento chodník na niekoľko dní zatopí voda napríklad pri povodniach. Technicky to nie je žiadny problém a projektant s tým počítal.

 

Ako dôkaz, že v SVP si vymysleli dôvod, ako by mohli škodiť Domaši prikladáme fotografiu z cyklistického chodníka v Košiciach, ktorý je na pozemkoch SVP. Tam je chodník umiestnený v zátopovej oblasti čo znamená, že ho z času na čas môže zatopiť voda. V Košiciach je to navyše oveľa horšia situácia, lebo tam je pri povodni silný prúd, ktorý so sebou strháva všetko, čo mu pride do cesty. Na Domaši voda pokojne stúpne a následne klesne.

 

Z neznámych dôvodov p. Romanovi Ivančovi  v Košiciach umiestnenie cyklochodníka nevadí a na Domaši mu to vadí. Alebo pán riaditeľ pochybil v Košiciach, keď odsúhlasil cyklochodník, ktorý môže raz za čas zaplaviť voda? Posúďte nestranne vy.

 

Cyklochodník v Košiciach môže pri povodni zatopiť voda

 

Na ilustráciu, ako to vyzerá v Košiciach pri povodni.

Tam zaplavenie cyklochodníka p. Romanovi Ivančovi ani SVP nevadi?

 

 


Čo ďalej tvrdí SVP vo svojom stanovisku?

Pre informáciu uvádzame podmienky, za splnenia ktorých dal náš podnik súhlasné stanovisko na realizáciu cyklochodníka:

 

Doložiť súlad územného plánu obce s navrhovaným trasovaním cyklochodníka.

 

Vedenie trasy cyklochodníka v maximálnej miere prispôsobiť morfológii jestvujúceho priebehu brehovej čiary v úrovni výškovej kóty min. 162,00 m n. m. t.j. max. prevádzkovej hladine.

 

Dodoriešiť napojenie novo navrhovanej trasy s ideovým návrhom jeho ďalšieho pokračovania.

 

Zosúladiť pojmové špecifikácie „revitalizácie“ rekreačných zón s technickým návrhom zásahov do jestvujúcej morfológie príbrežných a plážových oblastí.

 

Riešiť návrh odvedenia vôd z povrchového odtoku zadržaných objektom cyklochodníka.

 

Objekty pridružených rekreačno – športových aktivít navrhovať v súlade s požiadavkou na všeobecný prístup verejnosti k vode.

 

Návrh prístavného móla a obnovu vodnej plochy v mieste rozlivu pri zaústení Valkovského potoka prispôsobiť morfologickej stavbe a charakteru územia.


Keďže splnenie týchto podmienok obec do dnešného dňa nepreukázala, nie je možné vydať z našej strany toho času súhlasné stanovisko.

 

Aké sú fakty, ktoré vyvracajú tvrdenia SVP?

Vyjadrenie SVP dokazuje, akí nekompetentní ľudia vedú tento podnik a že naozaj dozrel čas na ich odvolanie z funkcií. Stačí si totiž prečítať Územné rozhodnutie, kde sú všetky ich vyššie uvedené pripomienky zapracované na strane č. 8. Ich tvrdenie, že nedošlo k splneniu ich podmienok a preto nemôžu súhlasiť s vydaním Územného rozhodnutia je teda zavádzajúce a hovorí samo za seba.

 

Dôkaz: Územné rozhodnutie, pozri stranu č. 8

 

Čo ďalej tvrdí SVP vo svojom stanovisku?

Rovnakým zákonným spôsobom postupujeme aj v prípade akýchkoľvek iných záujemcov/investorov , ktorí tieto podmienky dodržujú a zapracujú (splnenia) do projektových dokumentácií pre územné a stavebné povolenie bez osočovania a medializovania našej práce, ktorú konáme v zmysle zákonných postupov. Takže aj v prípade obce Bžany, ak by táto dodŕžala na začiatku stanovené zákonné požiadavky, nebolo by potrebné sa touto „kauzou“ zaoberať.

                                                                                       

Aké sú fakty, ktoré vyvracajú tvrdenia SVP?

Obec Bžany požiadala vedenie SVP o prenájom pozemkov za účelom výstavby cyklochodníka. Riaditeľa p. Romana Ivanča to vôbec nezaujímalo, ale bez poznania situácie vydal stanovisko o tom, že nesúhlasí s výstavbou cyklochodníka už v samotnom úvode.

 

Dôkaz:  Nesúhlasné stanovisko SVP k cyklochodníku


SVP šíri demagógiu, že dodržujú zákony a postupy, ale to nie je pravda. Ak by to bola pravda, tak by museli okamžite zakročiť voči čiernym stavbám a latrínam, ktoré sú dnes na ich pozemku na trase cyklochodníka, ktorý účelovo zablokovali.

 

Podotýkame, že tieto objekty sú tam s ich vedomím. Uprednostnili latríny pred verejnoprospešnou stavbou. Ktorýkoľvek novinár, alebo verejnosť sa môže prísť presvedčiť priamo do terénu, že je to skutočne tak.

 

Čo ďalej tvrdí SVP vo svojom stanovisku?

Je síce pekné verejnosti ukázať a prezentovať sa vizualizáciami s dobrým zámerom ako bezpochyby vybudovanie cyklotrasy je, ale opäť raz opakujeme, že aj napriek tomu je potrebné dodržiavať zákony (obzvlášť v prípade, keď ide o investíciu z verejných zdrojov) a neskrývať svoje ambície a prípadnú neschopnosť za osočovanie a zvaľovať vinu na inštitúciu, ktorá koná v zmysle legislatívy (pozn.: ako by to vyzeralo, keby každý presadzoval svoj zámer bez toho aby dodržiaval podmienky?).

 

Aké sú fakty, ktoré vyvracajú tvrdenia SVP?

O akom porušovaní zákonov to v SVP hovoria? Všetky štátne orgány vydali kladné stanoviská k cyklochodníku. Jedine SVP na čele s p. Ivančom blokuje celý zámer. Nie je to náhodou SVP, ktoré cielene a účelov kvôli ješitnosti funkcionárov blokuje verejnoprospešný zámer? Prečo vedome porušujú platné zákony a nekonajú voči latrínam a čiernym stavbám na svojom pozemku, keď o nich  majú vedomosť?

 

Čo ďalej tvrdí SVP vo svojom stanovisku?

Máme za to, že zástupcom obcí, ktorí pracujú okrem iného aj s verejnými či EÚ financiami by malo byť zrejme a jasné dodržiavanie všetkých zákonných postupov. V opačnom prípade sa verejnosť môže zamýšľať nad transparentnosťou procesov jednotlivých samospráv......

 

Aké sú fakty, ktoré vyvracajú tvrdenia SVP?

Z vyjadrenia SVP sa nedá pochopiť, o čom hovoria. Čo je netransparentné na cyklistickom chodníku, ktorý oni blokujú? Ak hovoríme o transparentnosti, je to práve vedenie SVP, ktoré netransparentným spôsobom prenajíma pozemky vo vlastníctve štátu bez verejných súťaží, celý proces utajuje pred verejnosťou, médiami aj samosprávami. 

 

Čo ďalej tvrdí SVP vo svojom stanovisku?

V uvedenom článku tiež odznelo: „S cyklochodníkom okrem iného nesúhlasili preto, lebo vraj bude dochádzať ku kolízii medzi cyklistami a kúpajúcimi sa.“ Čo je tiež zavádzajúca informácia, nakoľko v našom stanovisku k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie nebol uvedený nesúhlas, ale upozornenie na nevhodnosť vedenia cyklochodníka v lokalitách v súčasnosti využívaných na plážové účely. Uvedené stanovisko však pisateľ zámerne neuverejnil, pretože by vyšli najavo skutočne dôvody nesúhlasu.

 

Aké sú fakty, ktoré vyvracajú tvrdenia SVP?

Faktom je, že podľa dôkazov, ktoré prezentovali verejnosti samosprávy, si v SVP vymysleli naozaj absurdné dôvody, pre ktoré cyklochodník na Valkove zablokovali. Je medzi nimi aj kolízia medzi kúpajúcimi sa a cyklistami a je to čierne na bielom.

 

Nebolo to náhodou tak, že aby sa p. Roman Ivančo nemusel za svoje stanovisko pred verejnosťou hanbiť, tak svoje nesúhlasné vyjadrenie pod tlakom okolností zmenil na súhlasné?

 

Stavebný úrad v obci Lomné zapracoval všetky pripomienky SVP do Územného rozhodnutia a p. Ivančo sa odvolal, aby opäť nesúhlasil, lebo vraj neboli splnené podmienky, aj keď je čierne na bielom, že boli zahrnuté do rozhodnutia.

 

Neusvedčil sa náhodou pán riaditeľ z toho, že jeho cieľom bolo poškodiť a zablokovať cyklochodník na Domaši z pomsty starostom, lebo tí požadujú jeho odvolanie z funkcie? Na to nech si odpovie každý sám.

 

Čo tvrdí SVP v závere svojho stanoviska?

Náš podnik bude v prípade splnenia podmienok súčinný v plnej miere pri realizácii cyklochodníka v okolí VS Veľká Domaša tak, ako je tomu aj v iných lokalitách na Slovensku (realizácia cyklotrasy v rámci PPO v Štúrove, Komárne, na Váhu, sprístupnenie VS Bukovec pre cyklistov či chodcov ako aj rozvoj rekreačných oblastí na Zemplínskej Šírave).

 

Aké sú fakty, ktoré vyvracajú tvrdenia SVP?

Je to skutočne tak, niekde sa to dá a inde nie. Aj vo svojom článku sme poukázali na konkrétny príklad, ako postupuje SVP k podobným zámerom v iných lokalitách na Slovensku a ako je to v prípade Domaše, kde je riaditeľom p. Roman Ivančo.

 

Je zrejmé, že v SVP majú dvojaký meter a nemajú rovnaký prístup ku všetkým. Kroky funkcionárov SVP z Košíc poukazujú na to, že na Domaši robia záškodnícku činnosť a sabotujú rozvoj tejo rekreačnej oblasti. Usvedčujú sa z toho stále viac a žiaľ, dnes tak robia už s vedomím ministra. 

 

Je otázne, dokedy bude minister životného prostredia Lászlo Sólymós tolerovať správanie sa svojho nominanta vo funkcii riaditeľa SVP OZ Košice.

 

 

Pripravujeme: transparentné prenájmy pozemkov v réžii SVP